Phân tích khả năng chi trả thực tế trong doanh nghiệp

Người ta có thể căn cứ vào BCĐKT để xem xét đánh giá khái quát khả năng thanh toán. Song, những hệ số phản ánh khả năng thanh toán được tính toán dựa vào SQ liệu trên BCĐKT chỉ là những hệ số tĩnh tại, trong 1 thời điểm cụ thể do không xét đến tốc độ lưu chuyển tài sản và tình hình thực tế của doanh nghiệp.

Phân tích khả năng chi trả thực tế trong doanh nghiệp

Trong thực tế, các chủ nợ, người cho vay, những nhà đầu tư thường sử dụng các hệ số thanh toán dựa vào lượng tiền thuần nhiều hơn bởi nó cho thấy bức tranh sinh động về các nguồn mà doanh nghiệp có thể huy động để trả các khoản nợ khi đến hạn.

Các chỉ tiêu được sử dụng là:

Hệ số trả nợ ngắn hạn

Hệ số này chỉ ra doanh nghiệp có đủ khả năng trả nợ hay không từ lượng tiền thu được của hoạt động SXKD. Hệ số càng cao, khả năng trả nợ càng cao.

Hệ số trả lãi

Hệ số này cho thấy tình hình thực tế doanh nghiệp có khả năng trả lãi vay hay không? Nếu doanh nghiệp có vốn vay nhiều thì hệ số này có giá trị thấp và ngược lại.

Khi phân tích khả năng chi trả tại một doanh nghiệp cần xác định cụ thể mục tiêu phân tích là để ra các quyết định ngắn hạn hay dài hạn. Bởi trong nhiều trường hợp lợi nhuận trong kỳ lớn và tăng nhiều so với kỳ trước nhưng doanh nghiệp không đủ tiền để trang trải đầy đủ các khoản chi tiêu.

Viết bình luận