Phân tích hiệu quả đầu tư

Tùy theo điều kiện hoạt động, môi trường hoạt động của phương án đầu tư mà lựa chọn và sử dụng các chỉ tiêu khác nhau.

Phân tích hiệu quả đầu tư trong Phân tích chính sách đầu tư của doanh nghiệp

* Trường hợp dự án hoạt động trong điều kiện an toàn. Dự án đầu tư hoạt động trong điều kiện an toàn có nghĩa là môi trường hoạt động của dự án ít biến động, do đó cho phép dự kiến khác chính xác các dòng chi phí và lợi ích của dự án đầu tư. Trường hợp này, hiệu quả của chính sách đầu tư được thể hiện qua các chỉ tiêu: Giá trị hiện tại thuần, giá trị tương lai thuần; giá trị hiện tại hàng năm; Hệ số lợi ích trên chi phí; Tỷ lệ giá trị hiện tại thuần và giá trị hiện tại; thời gian hoàn vốn;

*Trường hợp dự án hoạt động trong điều kiện không an toàn: Dự án đầu tư hoạt động trong điều kiện không an toàn có nghĩa là môi trường hoạt động của dự án có sự biến động lớn, việc dự kiến các dòng chi phí và lợi ích của dự án đầu tư không chắc chắn, khả năng sai số lớn, có thể xảy ra nhiều điều bất thường, không lường hết. Trong trường hợp này, hiệu quả của chính sách đầu tư cần được thận trọng. Khi đó thông thường tiến hành phân tích điểm hoà vốn và phân tích độ nhạy để đánh giá rủi ro của chính sách đầu tư.

*Đối với các phương án đầu tư riêng biệt, có thể xác định được kết quả của phương án đầu tư này, để đánh giá hiệu quả đầu tư người ta sử dụng chỉ tiêu:

  • Hiệu quả đầu tư tống quát
  • Hiệu quả đầu tư trực tiếp
  • Hiệu quả đầu tư gián tiếp

Mức đóng góp cho ngân sách Nhà nước

Các chỉ tiêu được xác định như sau:

Hiệu quả đầu tư tổng quát

Chỉ tiêu này cho biết vốn tham gia vào quá trình đầu tư tạo ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận. Chỉ tiêu này càng lớn hiệu quả đầu tư càng cao và ngược lại.

Hiệu quả đầu tư trực tiếp cho sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu này xem xét hiệu quả đầu tư cho sản xuất kinh doanh thông qua đầu tư vào tài sản cố định và tài sản lưu động. Chỉ tiêu cho biết vốn của doanh nghiệp đầu tư vào tài sản cố định và tài sản lưu động tạo ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận bán hàng và cung cấp dịch vụ. Chi tiêu này càng lớn hiệu quả đầu tư trực tiếp vào sản xuất kinh doanh càng cao và ngược lại.

Hiệu quả đầu tư gián tiếp

Chỉ tiêu hiệu quả đầu tư gián tiếp (đầu tư tài chính) thế hiện khả năng tìm kiếm lợi nhuận bằng việc đầu tư tài chính như đầu tư vào chứng khoán hay đầu tư góp vốn liên doanh. Trong nhiều trường hợp người ta tính toán xác định hiệu quả cho từng hình thức đầu tư. Khi đó người ta xác định hiệu quả cho từng hình thức. Cụ thể:

Hiệu quả đầu tư góp vốn liên doanh

Hiệu quả đầu tư chứng khoán

Hiệu quả đầu tư còn thể hiện thông qua khả năng đóng góp cho ngân sách Nhà nước do sử dụng vốn đầu tư. Mức đóng góp cho ngân sách Nhà nước được tính toán như sau:

Mức đóng góp cho ngân sách nhà nước

Phương pháp phân tích: Để phân tích người ta so sánh thực tế với kế hoạch, thực tế với dự tính về từng chỉ tiêu trên kết hợp với xem xét điếu kiện và môi trường kinh doanh và đầu tư cũng như khả năng tạo việc làm qua sử dụng vốn đầu tư dể đánh giá.

Viết bình luận