Phân loại rủi ro trong doanh nghiệp

Hoạt động của con người ngày càng đa dạng, phong phú và phức tạp cùng với sự phát triển của xã hội loài người, theo đó rủi ro cho con người cũng ngày càng nhiều, đa dạng và phong phú. Để nhận dạng được rủi ro, ta cần tiến hành phân loại chúng. Có nhiều tiêu thức phân loại khác nhau, song dưới đây chỉ nghiên cứu một số tiêu thức phân loại sau:

Phân loại rủi ro trong Phân tích và dự báo rủi ro trong doanh nghiệp

1. Phân loại theo bản chất của rủi ro

Theo bản chất của rủi ro, rủi ro được phân thành hai loại:

- Rủi ro thuần túy.

- Rủi ro suy đoán (hay là rủi ro mang tính đầu cơ).

2. Phân loại rủi ro theo môi trường hình thành rủi ro

Theo môi trường hình thành, rủi ro được chia thành các loại sau:

- Rủi ro do môi trường thiên nhiên;

- Rủi ro do môi trường văn hóa;

- Rủi ro do môi trường chính trị;

- Rủi ro do môi trường pháp luật;

- Rủi ro do môi trường kinh tế;

- Rủi ro do hoạt động trong nội tại của doanh nghiệp;

- Rủi ro do nhận thức của con người.

3. Phân loại rủi ro theo môi trường tác động

Theo môi trường tác động, rủi ro được chia thành:

- Môi trường bên trong.

- Môi trường bên ngoài.

4. Phân loại theo đối tượng của rủi ro

Phân loại theo đối tượng của rủi ro

Rủi ro được chia thành:

- Rủi ro về tài sản.

- Rủi ro về con người.

- Rủi ro về trách nhiệm pháp lý.

5. Phân loại theo lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp

Theo lĩnh vực hoạt động, rải ro trong doanh nghiệp được chia thành:

- Rủi ro trong hoạt động đầu tư.

- Rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Rủi ro trong hoạt động tài chính.

Viết bình luận