Phân tích chính sách sử dụng công cụ tài chính

Chính sách sử dụng công cụ tài chính thể hiện sự, lựa chọn các công cụ tài chính để huy động vốn của DN.

ThomLT_Phân tích chính sách sử dụng công cụ tài chính

Cách thức để lựa chọn công cụ tài chính phù hợp là một quá trình gồm có hai bước:

Bước 1: Xác định lượng nguồn vốn cần phải huy động từ bên ngoài.

Nhà quản trị DN trên cơ sở dự đoán nhu cầu về vốn và số tiền có thể huy động từ nội bộ DN (nguồn vốn khấu hao và lợi nhuận để lại), phần còn lại sẽ được huy động từ bên ngoài.

Bước 2: Lựa chọn các công cụ tài chính để huy động nguồn vốn từ bên ngoài. Đây là nhiệm vụ trung tâm của chính sách tài chính. Mỗi công cụ tài chính có thể đem lại những lợi ích nhất định cho DN, đồng thời nó cũng có thể đưa đến cho DN những điều bất lợi. Sự lựa chọn công cụ tài chính thích hợp sẽ cung cấp cho DN nguồn tiền cần thiết với mức chi phí thấp và ngược lại sự lựa chọn không thích hợp sẽ làm tăng chi phí và có thể gây ra nhiều rủi ro không lường trước.

Nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh của DN bao gồm vốn dài hạn và vốn ngắn hạn, cho nên DN có thể sử dụng các công cụ tài chính ngắn hạn hay dài hạn.

- Các công cụ tài chính dài hạn:

  • Các công cụ tài chính dài hạn mang lại cho DN khả năng nhận được những khoản tiền để đáp ứng nhu cầu trên 1 năm).
  • Các công cụ tài chính dài hạn thông thường là Vay dài hạn truyền thông, thuê tài sản, thuê tài chính, phát hành trái phiếu, cổ phiếu...

- Công cụ tài chính ngắn hạn:

  • Là những công cụ mang lại cho DN khả năng nhận được những khoản tiền đáp ứng nhu cầu ngắn hạn của DN.
  • Các công cụ tài chính ngắn hạn thông thường: vay ngắn hạn, các khoản phải trả, giấy nhận trả...

Để phân tích chính sách sử dụng công cụ tài chính, người ta sử dụng chỉ tiêu: tổng nguồn vốn huy động từ bên ngoài và được xác định như sau:

Nv = Nn + Nd

Trong đó:

  • Nv: nguồn vốn huy động từ bên ngoài
  • Nn: nguồn vốn ngắn hạn huy động từ bên ngoài
  • Nd: nguồn vốn dài hạn huy động từ bên ngoài

Nn = Vay ngắn hạn + Các khoản phải trả + Thương phiếu + Nguồn khác

Nd = Vay dài hạn truyền thống + Trái phiếu + Cổ phiếu + Nguồn khác

- Phương pháp phân tích:

Tiến hành so sánh chỉ tiêu giữa thực tế cuối kỳ với đầu năm. Đồng thời xác định mức tăng (giảm) và tỷ lệ tăng (giảm) của từng nguồn hoặc xác định tỷ trọng của từng nguồn chiếm trong tổng số.

Qua đó ta có thể thấy được DN đã sử dụng những công cụ tài chính nào để huy động vốn. Tuy nhiên, để có thể đánh giá chính sách sử dụng công cụ tài chính của DN có phù hợp hay không, còn phải căn cứ vào nhiều yếu tố khác như chi phí sử dụng nguồn vốn, mục đích sử dụng nguồn vốn...

Viết bình luận