Bảng cân đối kế toán là gì?

Bảng cân đối kế toán là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát giá trị tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản đó của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định (cuối ngày cuối quý, cuối năm). Do đó, các số liệu phản ánh trên Bảng cân đối kế toán được sử dụng làm tài liệu chủ yếu khi phân tích tổng tài sản, nguồn vốn và kết cấu tài sản, nguồn vốn.

Bảng cân đối kế toán

1. Kết cấu của Bảng cân đối kế toán

Kết cấu của Bảng cân đối kế toán gồm 2 phần chính: Phần tài sản và phần nguồn vốn

2. Phần tài sản

Phần tài sản gồm các chỉ tiêu phản ánh toàn bộ trị giá tài sản hiện có tại 1 thời điểm. Trị giá tài sản hiện có của doanh nghiệp bao gồm toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp và các loại tài sản đi thuê được sử dụng lâu dài, trị giá các khoản nhận ký quỹ, ký cược...

Phần tài sản

Căn cứ vào tính chu chuyển của tài sản, Bảng cân đối kế toán (phần tài sản) chia thành hai loại A và B.

- Loại A: Tài sản ngắn hạn

- Loại B: Tài sản dài hạn

Trong mỗi loại A, B lại được chia thành các mục, khoản (còn gọi là các chỉ tiêu của Bảng cân đối kế toán). Số liệu của các khoản, mục so với tổng tài sản phản ánh kết cấu tài sản của doanh nghiệp. Thông qua số liệu này để nhận biết việc bố' trí cơ cấu vốn hợp lý hay bất hợp lý, đồng thời biết được sự tăng giảm của từng khoản vốn kỳ này 30 với kỳ trước.

Theo chế độ kế toán ban hành theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính, phần tài sản gồm 2 loại:

Loại A: Tài sản ngắn hạn, gồm các mục sau đây:

 • Tiền và các khoản tương đương tiền
 • Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
 • Các khoản phải thu ngắn hạn
 • Hàng tồn kho
 • Tài sản ngắn hạn khác

Loại B: Tài sản dài hạn, gồm các mục sau:

 • Các khoản phải thu dài hạn
 • Tài sản cố định
 • Bất động sản đầu tư
 • Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
 • Tài sản dài hạn khác

3. Phần nguồn vốn

Phần này phản ánh nguồn hình thành nên các loại tài sản của doanh nghiệp tại thời điểm lập báo cáo. Nguồn vốn cũng được chia thành 2 loại A và B.

- Loại A: Nợ phải trả

- Loại B: Vốn chủ sở hữu

Trong mỗi loại A. B của phần nguồn vốn cùng bao gồm các mục. khoản (còn gọi là các chỉ tiêu của Bảng cân đối kế toán). Số liệu của các khoản, mục thể hiện trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp đối với các loại tài sản đang quản lý và sử dụng tại doanh nghiệp.

Thông qua số liệu này để nhận biết mức độ độc lập hay phụ thuộc về mặt tài chính của doanh nghiệp, đồng thời thấy được chính sách sử dụng nguồn tài trợ ở doanh nghiệp như thế nào?

Loại A phần nguồn vốn, gồm các mục sau đây:

 • Nợ ngắn hạn
 • Nợ dài hạn

Loại B phần nguồn vốn, gồm các mục:

 • Vốn chủ sở hữu
 • Nguồn kinh phí và quỹ khác

Ngoài ra, Bảng cân đối kế toán còn hạn gồm các chỉ tiêu ngoài bảng. Các chỉ tiêu này phản ánh tài sản không thuộc sở hữu của doanh nghiệp những doanh nghiệp được sử dụng và phải quản lý theo chế độ quản lý tài sản chung như vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công hoặc một số chỉ tiêu cần quản lý cụ thể, chi tiết nhằm diễn giải thêm về các tài sản trong bảng như chỉ tiêu ngoại tệ các loại...

Viết bình luận