Phân tích cơ cấu đầu tư

Cơ cấu đầu tư trong doanh nghiệp thể hiện chính sách phân phối tổng số vốn đầu tư cho từng hình thức đầu tư. Lựa chọn cơ cấu đầu tư hợp lý chẳng những thể hiện quyết định đầu tư phù hợp, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả đầu tư, mà còn tạo điều kiện để chuẩn bị tốt vốn đầu tư đảm bảo tính khả thi của chính sách đầu tư.

Phân tích cơ cấu đầu tư trong Phân tích chính sách đầu tư của doanh nghiệp

Phân tích cơ cấu đầu tư trong doanh nghiệp trước hết cần xác định tỷ trọng của từng loại đầu tư trong tống quỹ đầu tư của doanh nghiệp. Sau đó, so sánh thực tế với kế hoạch về tỷ trọng của từng loại đầu tư. Tùy theo mục đích quan tâm mà có thể tính toán, xác định tỷ trọng từng loại theo những tiêu thức như:

1. Theo chức năng quản lý vốn đầu tư

Có các loại đầu tư như: đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp và cho vay. Nếu tỷ trọng đầu tư trực tiếp lớn và có xu hướng tăng thì điều đó có nghĩa là chính sách tài chính của doanh nghiệp là dám chấp nhận rủi ro, mạo hiểm lớn

2. Theo phạm vi đầu tư

Có đầu tư trong nước và đầu tư ra nước ngoài

3. Theo tính chất đầu tư

Đầu tư chiều rộng (đầu tư mới) và đầu tư chiều sâu

Theo tính chất đầu tư

4. Theo thời gian đầu tư

Có đầu tư ngắn hạn, đầu tư trung hạn và đầu tư dài hạn

5. Theo lĩnh vực hoạt động

Đầu tư cho sản xuất kinh doanh, đầu tư cho nghiên cứu khoa học, đầu tư cho quản lý

6. Theo tính chất sử dụng vốn đầu tư

Đầu tư phát triển, đầu tư chuyển dịch

7. Theo ngành đầu tư

Đầu tư cho phát triển cơ sở hạ tầng, đầu tư cho phát triển công nghiệp và đầu tư phát triển dịch vụ

Viết bình luận