Phân tích khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu

Muốn gia tăng lợi nhuận trong tương lai, một trong những đòi hỏi cần thiết là phải tăng tổng tài sản, phương tiện vật chất giúp cho mỗi doanh nghiệp đạt được mục tiêu lợi nhuận. Trong thực tế, vòng quay tổng tài sản và tỷ suất lợi nhuận thuần không phải luôn tăng trưởng ổn định, tài sản và hoạt động của doanh nghiệp sinh lời, song, lợi nhuận kiếm được trong quá trình hoạt động chủ sở hữu không được sử dụng cho mục đích riêng. Mặt khác, chủ sở hữu đầu tư vốn vào doanh nghiệp luôn quan tâm đến mức độ sinh lời của đồng vốn mình bỏ ra. Vì vậy, doanh nghiệp cần tính toán và xem xét khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu để trên cơ sở đó có những dự đoán tốt nhất về mức tăng lợi nhuận.

Phân tích khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu

Khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu được xác định theo công thức sau đây:

KSC = \(\frac{{{L_{ST}}}}{{{V_c}}}\) x 100%

Trong đó: KSC: Khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu

  • LST: Lợi nhuận sau thuế
  • Vc: Vốn chủ sở hữu bình quân

Chỉ tiêu này cho biết bình quân cử 100 đồng vốn chủ sở hữu bỏ vào doanh nghiệp thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận. Chỉ tiêu này càng cao khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu càng lớn và ngược lại.

Nếu khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu cao, sẽ tạo nên sự hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, giúp doanh nghiệp có thể tìm được nguồn vốn mới trên thị trường tài chính để tài trợ cho tăng trưởng. Ngược lại, nếu khả năng sinh lời của nguồn vốn chủ sở hữu thấp hơn mức bình quân trên thị trường thì chắc chắn doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong việc thu hút vốn.

Thực tế cho thấy khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu sẽ thay đổi theo ngành nghề kinh doanh. Nó có giá trị thấp trong ngành công nghiệp nặng vì chu kì sản xuất dài. phải khấu hao lớn do đó giảm lợi nhuận. Tuy vậy, khả năng sinh lời của nguồn vốn chủ sở hữu cao không phải lúc nào cũng hứa hẹn thuận lợi cho doanh nghiệp. Bởi vì, khi tỉ trọng của nguồn vốn chủ sở hữu càng nhỏ, nguồn nợ phải trả càng lớn trong tổng nguồn vốn mà doanh nghiệp quản lý và sử dụng thì mức độ mạo hiểm sẽ càng cao, càng dễ gặp rủi ro.

Khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu

Khả năng sinh lời của nguồn vốn chủ sở hữu phản ánh mối quan hệ mật thiết giữa tỷ suất lợi nhuận thuần với vòng quay của nguồn vốn chủ sở hữu. Chúng ta có thể thấy rõ mối quan hệ này thông qua công thức sau đây:

KSC = \(\frac{{{L_{ST}}}}{{{V_c}}} = \frac{{{L_{ST}}}}{{{D_T}}}{\text{x}}\frac{{{D_T}}}{{{T_{TS}}}}{\text{x}}\frac{{{T_{TS}}}}{{{V_c}}}\)

Như vậy, muốn tăng khả năng sinh lời của nguồn vốn chủ sở hữu, một mặt phải tìm cách tảng tỷ suất lợi nhuận thuần, mặt khác phải tăng được vòng quay của tài sản và sử dụng chính sách tài chính phù hợp.

Viết bình luận