Khả năng sinh lời kinh tế trong doanh nghiệp

Khả năng sinh lời kinh tế thể hiện khả năng sinh lời của tổng tài sản mà doanh nghiệp đang quản lí và sử dụng. Có thể đánh giá khả năng sinh lời kinh tế bằng nhiều cách khác nhau:

Khả năng sinh lời kinh tế

- Khả năng sinh lời của tổng tài sản: So sánh lợi nhuận trước thuế và chi phí tài chính với tổng tài sản.

K= \(\frac{{{L_{NT}}}}{{{T_{TS}}}}\)

Trong đó:

 • K: Khả năng sinh lời của tổng tài sản
 • LNT: Lợi nhuận trước thuế và chi phí tài chính
 • TTS: Tổng tài sản bình quân

- Khả năng sinh lời tài sản kinh doanh gộp: So sánh lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ với tổng của hai khoản tài sản cố định và tài sản lưu động.

KSG= \(\frac{{{L_{NG}}}}{{{T_{CĐ}} + {T_{LĐ}}}}\)

Trong đó:

 • KSG: Khả năng sinh lời kinh tế gộp
 • LNT: Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
 • T: Tài sản cố định bình quân
 • T: Tài sản lưu động bình quân

- Khả năng sinh lời tài sản kinh doanh thuần: So sánh lợi nhuận thuần của hoạt động kinh doanh với tổng của hai khoản tài sản cố định và tài sản lưu động.

KST = \(\frac{{{L_{NB}}}}{{{T_{CĐ}} + {T_{LĐ}}}}\)

Trong đó:

 • KST: Khả năng sinh lời kinh tế thuần
 • LNB: Lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh
 • T: Tài sản cố định bình quân
 • T: Tài sản lưu động bình quân

Chỉ tiêu này không tính đến khả năng sinh lời từ hoạt động tài chính của doanh nghiệp (không kể chênh lệch thu chi hoạt động tài chính), nhằm lượng hóa sự hoàn thiện các hoạt động kinh tế của doanh nghiệp, nó thể hiện năng lực thu hút các phương tiện tài trợ mới và tự phát triển

Khả năng sinh lời kinh tế

Đối với chủ doanh nghiệp, chỉ tiêu này được dùng trong việc ra quyết định và kiểm tra. Đối với các nhà phân tích bên ngoài, qua việc nghiên cửu chỉ tiêu này sẽ dự đoán trước được số lợi nhuận của doanh nghiệp.

Khả năng sinh lời của tổng tài sản biểu hiện mối quan hệ mật thiết giữa tỉ suất lợi nhuận thuần và vòng quay của tổng tài sản. Sử dụng kỹ thuật phân tích dupont để xem xét mối quan hệ đó.

K = \(\frac{{{L_{NT}}}}{{{T_{TS}}}} = \frac{{{L_{NT}}}}{{{D_T}}} x \frac{{{D_T}}}{{{T_{TS}}}}\)

Trong đó:

 • K: Khả năng sinh lời của tổng tài sản
 • LNT: Lợi nhuận trước thuế và chi phí tài chính
 • DT: Doanh thu thuần
 • TTS: Tổng tài sản bình quân

Mối quan hệ này cho thấy rõ cùng một khả năng sinh lời của tổng tài sản nhưng có thể đạt được bởi hai chính sách thương mại khác nhau:

Một là, chính sách về chất lượng sản phẩm, mang lại lợi nhuận lớn với vòng quay hàng bán nhỏ.

Hai là, chính sách giá thấp, tỉ suất lợi nhuận thấp vối vòng quay hàng bán lớn.

Viết bình luận