Kỹ thuật phân tích tài chính doanh nghiệp

Thực hiện các phương pháp phân tích nêu trên, sau khi thu thập được thông tin, phân tích tài chính có thể sử dụng một số kỹ thuật phân tích cơ bản như: phân tích dọc, phân tích ngang, phân tích qua hệ số, phân tích độ nhạy, kỹ thuật chiết khấu dòng tiền...

Kỹ thuật phân tích tài chính doanh nghiệp

1. Kỹ thuật phân tích dọc

Là kỹ thuật phân tích sử dụng để xem xét tỉ trọng của từng bộ phận trong tổng thể quy mô chung. Điều quan trọng khi sử dụng kỹ thuật phân tích này là xác định quy mô chung được làm tổng thể để xác định tỷ trọng của từng thành phần.

2. Kỹ thuật phân tích ngang

Là sự so sánh về lượng trộn cùng một chỉ tiêu. Thực chất là áp dụng phương pháp so sánh cả về số tuyệt đối và số tương đối với những thông tin thu thập được sau khi xử lý và thiết kế dưới dạng bảng.

3. Kỹ thuật phân tích qua hệ số

Là xem xét mối quan hệ giữa các chỉ tiêu dưới dạng phân số. Tùy theo cách thiết lập quan hệ mà gọi chỉ tiêu là hệ số, tỷ số hay tỷ suất.

4. Kỹ thuật phân tích độ nhạy

Là kỹ thuật nêu và giải quyết các giả định đặt ra khi xem xét một chỉ tiêu trong mối quan hệ với các chỉ tiêu khác. Điều này có liên quan đến việc thay đổi một cách có hệ thống một trong nhiều giả định được nêu trong kế hoạch, dự toán được thiết lập trước đó và xem xét các phản ứng, thay đổi của các chỉ tiêu khác. Đây cũng là phương pháp hữu dụng nó cung cấp các thông tin về khoảng biến thiên của các thông số cần biết, đồng thời cho người sử dụng quản lý được những phát sinh bất thường, cho biết những nhân tố tác động mạnh, yếu đến chỉ tiêu nghiên cứu.

Kỹ thuật phân tích độ nhạy

5. Kỹ thuật chiết khấu dòng tiền

Là kỹ thuật sử dụng để xác định giá trị của tiền tệ tại các thời điểm khác nhau.

Khi sử dụng các phương pháp và kỹ thuật nêu trên, phân tích tài chính có thể sử dụng một hoặc tổng hợp các kỹ thuật phân tích dọc, phân tích ngang, phân tích qua hệ số, phân tích dãy thời gian, phân tích qua bảng tài trợ...

Viết bình luận