Môi trường quốc nội là gì?

Môi trường quốc nội gồm tất cả các lực lượng không kiểm soát được phát sinh trong nội địa, bao quanh và ảnh hưởng tới hoạt động và phát triển của cơ sở kinh doanh. Hiển nhiên đây là những lực lượng mà các nhà quản lý rất quen thuộc. Tuy vậy, lực lượng quốc nội không có nghĩa là chúng không ảnh hưởng tới các hoạt động, quốc ngoại.

Môi trường quốc nội

Chẳng hạn, nếu tại nội địa thiếu ngoại hối, chính phủ hạn chế đầu tư ra nước ngoài để giảm xuất lượng. Hậu quả là ban quản lý của các công ty đa quốc thấy không thể phát triển các cơ sở hải ngoại như mong muốn. Trong một trường hợp khác của đời thường, một nghiệp đoàn đang đình công tại các nhà máy ở nội địa biết được ban giám đốc đang có nguồn cung cấp phụ tùng từ các công ty con ở hải ngoại. Những người đình công liền liên hệ với các nghiệp đoàn nước ngoài, và các nghiệp đoàn này cam kết không làm thêm giờ phụ trội để cung cấp những gì mà các nhà máy đang bị đình công không thể cung cấp, Ảnh hưởng của lực lượng môi trường quốc nội này chi phối cả quốc nội lẫn hải ngoại.

Viết bình luận