Những mục đích và mục tiêu của việc thanh toán nội bộ WWC

Việc thanh toán nội bộ WWC (Worldwide Company) trong quản lý tài chính là đảm bảo sự chính xác, hiệu quả và minh bạch trong quá trình thanh toán và trao đổi tiền tệ giữa các bộ phận và đơn vị nội bộ của công ty, nhằm tối ưu hóa quản lý tài chính, giảm thiểu rủi ro và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh và tài chính của công ty.

Những mục đích và mục tiêu của việc thanh toán nội bộ WWC

1. Những mục đích của việc thanh toán nội bộ WWC

Việc thanh toán giữa các chi nhánh của WWC hoặc giữa chúng và công ty mẹ cũng tương tự như bất cứ công ty nào.

Về mặt hoạt động, chúng có thể cho:

- Các dịch vụ, chẳng hạn các chi phí cố vấn hoặc quản trị.

- Tiền thuê mướn mặt bằng, trụ sở hoặc thiết bị.

- Chi phí cho các khoản thỏa thuận trong giấy phép.

- Các hóa đơn nhận và trả cho các bộ phận, phụ tùng hoặc nguyên phụ liệu được cung cấp bởi một bộ phận WWC cho một bộ phận khác.

Về mặt vốn, chúng có thể cho:

- Tiền lãi cổ phần trong lợi nhuận của một chi nhánh trong vốn của công ty mẹ.

- Tiền lãi hoặc sự hoàn trả một số tiền vay từ một bộ phận của 1 WWC cho một bộ phận khác.

- Việc đầu tư thêm vốn, thường do công ty mẹ cho một chi nhánh.

2. Mục tiêu những thanh toán nội bộ WWC

Trong phạm vi cho phép của các luật lệ hiệu lực từ những yêu cầu về vốn kinh doanh tối thiểu của công ty mẹ và các chi nhánh các WWC có thể khai thác tối đa những điểm mạnh tiền tệ của họ và giảm tối đa những nhược điểm tiền tệ của họ. Mục tiêu của họ là phải:

Mục tiêu những thanh toán nội bộ WWC

- Giữ càng nhiều tiền càng tốt ở các nước có lãi suất cao. Điều này nhằm tránh việc vay tiền với lãi suất cao hoặc để có nhiều tiền cho vay với những lãi suất đó.

- Giữ càng nhiều tiền càng tốt ở các nước mà tín dụng khó vay. Nếu đơn vị WWC trong một nước như thế cần vốn, nó có thể phát cho nội bộ.

- Tăng tối đa số cổ phần bằng những tiền tệ mạnh mà đang tăng giá trị so với các loại tiền tệ yếu, giảm tối đa cổ phần bảng các loại tiền tệ yếu. Bạn sẽ thấy rằng mục tiêu này có lẽ đi ngược lại với mục tiêu đầu tiên bởi vì các loại tiền tệ mạnh thường có sẵn với lãi suất thấp hơn các loại tiền tệ yếu.

Ban quản trị tại trụ sở chính phải xem xét tất cả các điều kiện, nhu cầu và những dự đoán nhằm thảo một bảng đánh giá thận trọng.

- Giảm tối đa cổ phần bằng các loại tiền tệ vừa dễ bị tác động bởi những điều khiển hối đoái hoặc được dự đoán phụ thuộc vào chúng trong suốt thời gian công ty giữ những loại tiền này.

Viết bình luận