VN Business Forums - All within your reach

Danh mục đề tài gợi ý cho Sinh viên

1. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại DN A.
2. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại DN B.
3. Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị tài chính đối với doanh nghiệp C.
4. Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao khả năng thanh toán tại DN D.
5. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại công ty A.
6. Thực trạng và giải pháp tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho tại công ty A.
7. Công tác quản trị các khoản phải thu tại Công ty X – Thực trạng và giải pháp.
8. Xây dựng mô hình quản lý tiền mặt tại Công ty A.
9. Giải pháp tăng cường quản lý chi phí sản xuất kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm tại công ty B.
10. Các giải pháp tài chính nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ và tăng doanh thu tại công ty Z.
11. Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty X.
12. Hoàn thiện chính sách phân chia lợi tức cổ phần tại CTCP X.
13. Nâng cao chất lượng công tác phân tích tài chính phục vụ cho hoạt động quản trị tại DN A.
14. Phương pháp phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp trong điều kiện hiện nay- Thực trạng và giải pháp tại DN X.
15. Cơ cấu vốn tại công ty A – Thực trạng và giải pháp
16. Giải pháp nâng cao năng lực tài chính của DN X trong điều kiện hội nhập.
17. Giải pháp tài chính nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của DN X trong điều kiện hội nhập.
18. Giải pháp tài chính nhằm phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh tại DN.
19. Một số giải pháp đảm bảo an ninh tài chính tại DN Z trong quá trình hội nhập.
20. Giải pháp tài chính nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu tại Công ty A.
21. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý vật tư – hàng hóa tại Công ty X.
22. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính tại DN K.
23. Các giải pháp huy động vốn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư phát triển tại DN X.
24. Giải pháp nâng cao khả năng huy động vốn tại DN X.
25. Giải pháp nhằm phát triển hoạt động cho thuê tài chính đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Công ty cho thuê tài chính A.
26. Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị tài sản ngắn hạn tại DN Y.
27. Công tác quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại DN A – Thực trạng và giải pháp.
28. Chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp A- Thực trạng và giải pháp.
29. Hoàn thiện công tác kế hoạch hóa tài chính tại doanh nghiệp A.
30. Hoàn thiện phương pháp đánh giá hiệu quả tài chính dự án đầu tư dài hạn tại Công ty Y.
31. Giải pháp tài chính nhằm đẩy mạnh việc cổ phần hóa tại Công ty X.
32. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty X.
33. Giải pháp nâng cao chất lượng công tác dự báo và hoạch định tài chính tại công ty X.
34. Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Công ty Y.
35. Phân phối lợi nhuận sau thuế tại Công ty A - Thực trạng và giải pháp.
36. Nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư tài chính tại Công ty B.
37. Giải pháp nhằm mở rộng kênh phân phối và tăng doanh thu của DN A.
38. Nâng cao hiệu quả quản trị tài sản thuê tài chính tại doanh nghiệp X.
39. Giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận vốn tại doanh nghiệp X.
40. Công tác xác định giá trị DN tại tổ chức định giá X- Thực trạng và giải pháp.
41. Định giá doanh nghiệp trong việc cổ phần hóa tại DNNN “X” - Thực trạng và giải pháp.
42. Hoàn thiện quy trình và phương pháp định giá bất động sản (máy móc thiết bị/ chứng khoán) tại công ty CP/chứng khoán/TNHH định giá/thẩm định giá A.
43. Quy trình và phương pháp định giá bất động sản (máy móc thiết bị/chứng khoán) tại công ty CP/chứng khoán/TNHH định giá/thẩm định giá A- Thực trạng và giải pháp.
44. Nâng cao hiệu quả hoạt động định giá bất động sản (máy móc thiết bị/ chứng khoán) tại công ty CP/chứng khoán/TNHH định giá/thẩm định giá A- Thực trạng và giải pháp.
45. Công tác tổ chức hoạt động định giá bất động sản (máy móc thiết bị/chứng khoán) tại công ty CP/chứng khoán/TNHH định giá/thẩm định giá A- Thực trạng và giải pháp.
46. Quy trình và phương pháp định giá doanh nghiệp phục vụ hoạt động tư vấn M&A tại công ty CP/TNHH định giá/thẩm định giá ABC/ hoặc ở công ty chứng khoán/ công ty tài chính X- Thực trạng và giải pháp.
47. Hoạt động định giá doanh nghiệp phục vụ tư vấn cổ phần hóa/ tư vấn phát hành tại công ty chứng khoán/ công ty tài chính X- Thực trạng và giải pháp.
48. Nâng cao hiệu quả hoạt động định giá doanh nghiệp phục vụ tư vấn cổ phần hóa/ tư vấn phát hành tại công ty chứng khoán/ công ty tài chính X- Thực trạng và giải pháp.
49. Công tác tổ chức hoạt động định giá doanh nghiệp phục vụ hoạt động tư vấn M&A tại công ty CP/TNHH định giá/thẩm định giá ABC/ hoặc ở công ty chứng khoán/ công ty tài chính X- Thực trạng và giải pháp.
50. Hoàn thiện hoạt động thẩm định giá trị tài sản đảm bảo phục vụ cho vay tại Ngân hàng thương mại A.
51. Quy trình và phương pháp định giá bất động sản/ máy móc thiết bị phục vụ cho vay tại Ngân hàng thương mại A.
52. Nâng cao hiệu quả hoạt động định giá tài sản đảm bảo phục vụ cho vay tại Ngân hàng thương mại A.
53. Công tác tổ chức hoạt động định giá tài sản đảm bảo phục vụ cho vay tại Ngân hàng thương mại A- Thực trạng và giải pháp.
54. Hoàn thiện quy trình và phương pháp định giá thương hiệu, tài sản vô hình tại công ty CP/TNHH định giá/thẩm định giá A.
55. Quy trình và phương pháp định giá thương hiệu, tài sản vô hình tại công ty CP/TNHH định giá/thẩm định giá A- Thực trạng và giải pháp.
56. Nâng cao hiệu quả hoạt động định giá thương hiệu, tài sản vô hình tại công ty CP/TNHH định giá/thẩm định giá A- Thực trạng và giải pháp.
57. Công tác tổ chức hoạt động định giá thương hiệu, tài sản vô hình tại công ty CP/TNHH định giá/thẩm định giá A- Thực trạng và giải pháp.
58. Phát triển nghiệp vụ định giá thương hiệu, tài sản vô hình tại công ty CP/TNHH định giá/thẩm định giá A- Thực trạng và giải pháp.
59. Phát triển nghiệp vụ định giá tài nguyên, khoáng sản, những tài sản đặc biệt tại công ty CP/TNHH định giá/thẩm định giá A- Thực trạng và giải pháp.
60. Hoàn thiện quy trình và phương pháp tài nguyên, khoáng sản, những tài sản đặc biệt tại công ty CP/TNHH định giá/thẩm định giá A.
61. Quy trình và phương pháp định giá tài nguyên, khoáng sản, những tài sản đặc biệt tại công ty CP/TNHH định giá/thẩm định giá A- Thực trạng và giải pháp.
62. Nâng cao hiệu quả hoạt động định giá tài nguyên, khoáng sản, tài sản đặc biệt tại công ty CP/TNHH định giá/thẩm định giá A-Thực trạng và giải pháp.
63. Công tác tổ chức hoạt động định giá tài nguyên, khoáng sản, những tài sản đặc biệt tại công ty CP/TNHH định giá/thẩm định giá A- Thực trạng và giải pháp.
Reply
DANH SÁCH CÁC TÊN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP NGÀNH KINH TẾ NÔNG NGHIỆP

1 Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất cây trồng/vật nuôi/nông sản tại xã/huyện/tỉnh
2 Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ tại xã/huyện/tỉnh
3 Thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tại xã/huyện/tỉnh
4 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế hộ tại xã/huyện/tỉnh
5 Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp
6 Đánh giá hiệu quả kinh tế và đề xuất giải pháp phát triển cây/con tại xã/huyện/tỉnh
7 Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với hộ sx tại chi nhánh ngân hàng NN&PTNT
8 Giải pháp nâng cao chất lượng lao động tại xã/huyện/tỉnh
9 Giải pháp tạo việc làm cho người dân bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn xã/huyện/tỉnh
10 Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp giảm nghèo tại xã/huyện/tỉnh
11 Phân tích các nhân tố tác động đến thu nhập nông hộ tại xã/huyện/tỉnh
12 Tình hình đầu tư và phát triển vùng nguyên liệu (cây trồng) của công ty X tại (địa phương)
13 Đánh giá tác động của chương trình 135 tới đời sống kinh tế xã hội của các hộ gia đình tại (địa phương)
14 Đánh giá hiệu quả vay vốn tín dụng ưu đãi của ngân hàng CSXH thông qua hội phụ nữ để phát triển kinh tế hộ nghèo tại xã/huyện/tỉnh
15 Nghiên cứu giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả và bền vững trong sản xuất (nông sản)
16 Thực trạng, giải pháp sản xuất và tiêu thụ (nông sản) trong trồng trọt/chăn nuôi tại xã/huyện/tỉnh
17 Thực trạng xây dựng và giải pháp phát triển bền vững thương hiệu sản phẩm X của công ty Y
18 Đánh giá hiệu quả quán lý thu thuế ở các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn xã/huyện
19 Thực trạng và giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn xã/huyện/tỉnh
Reply
I- Đề xuất đề tài chuyên đề:
1. Phân tích khả năng tiếp cận tín dụng của hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ tại NH (hoặc chi nhánh) SV thực tập
2. Đánh giá thực trạng cung ứng dịch vụ e-banking tại NH (hoặc chi nhánh) SV thực tập
3. Phân tích các yếu tố tác động đến hành vi người gửi tiền và chính sách Marketing tại NH (hoặc chi nhánh) SV thực tập.
4. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh tại Chi nhánh NHTM nơi SV thực tập
5. Phân tích chất lượng tín dụng tại chi nhánh NHTM nơi SV thực tập
6. Phân tích khả năng huy động vốn của chi nhánh NHTM nơi SV thực tập
7. Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực huy động vốn của NHTM nơi SV thực tập và các giải pháp đề xuất
8. Nâng cao chất lượng tín dụng cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ (trong ngành nghề cụ thể ví du: may mặc, thủy sản, dịch vụ…) tại/Chi nhánh NH nơi SV thực tập
9. Giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp mới khởi nghiệp tại NH SV thực tập
10. Xác định các lợi thế cạnh tranh trên thị trường bán lẻ của NH nơi sinh viên thực tập
11. Nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn ( hoạt động tín dụng/ hoạt động ngân hàng điện tử...) của NH nơi sinh viên thực tập
12. Giải pháp phát triển sản phẩm internet banking tại NH nơi SV thực tập
13. Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại NH nơi SV thực tập
14. Đánh giá hoạt động bao thanh toán tại NH nơi SV thực tập
15. Đánh giá công tác định giá tài sản thế chấp tại NH nơi SV thực tập

16. Thực trạng và giải pháp phát triển sản phẩm cho vay (cho đối tượng cụ thể hoặc ngành nghề cụ thể) tại NHTM....
17. Thực trạng và giải pháp khác biệt hóa sản phẩm dịch vụ tại NHTM....
18. Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động phân tích tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ
19. Đánh giá hoạt động bảo lãnh ngân hang tại NH nơi SV thực tập
20. Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động thẩm định dự án tại NH nơi SV thực tập
21. Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng cho vay dự án tại NH nơi SV thực tập
22. Đánh giá hiệu quả hoạt động marketing trong công tác huy động vốn tại ngân hàngNH nơi SV thực tập
23. Phân tích hiệu quả hoạt động của NHTM ... theo mô hình Camels
24. Nghiên cứu lòng trung thành của khách hàng trong ngành ngân hàng tại thành phố Hà Nội
25. Giải pháp phát triển hoạt động cho vay mua ô tô đối với khách hàng cá nhân tại NH nơi sv thực tập
26. Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ nông dân tại Agribank, chi nhánh nơi sv thực tập
27. Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tại NHTM...
28. Thực trạng và giải pháp mở rộng hoạt động đầu tư của NHTM... trong bối cảnh hội nhập kinh tế
29. Phát triển nghiệp vụ ngân hàng quốc tế tại NHTM... trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
30. Một số giải pháp hạn chế rủi ro trong cho thuê tài chính tại...
31. Nâng cao chất lượng dịch vụ bảo lãnh Ngân hàng tại...
32. Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại NHTM...
33. Nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại NHTM...
34. Thực trạng hoạt động cho thuê tài chính tại công ty cho thuê TC NHTM....
35. Nâng cao năng lực cạnh tranh tại NHTM/chi nhánh NHTM...

36. Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro thanh khoản tại NHTM...
37. Giả̉i pháp phát triển các dịch vụ phi tín dụng tại NHTM...
38. Giải pháp phát triển thị trường tài chính thứ cấp tại Việt Nam
39. Thực trạng và giải pháp hoàn thiện hệ thống tài chính tại Việt Nam
40. Giải pháp nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn vốn qua hệ thống ngân hàng
41. Thực trạng và giải pháp nâng cao các công cụ chính sách tiền tệ gián tiếp
42. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng Z
43. Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Ngân hàng W
44. Chính sách lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong thời gian qua - Thực trạng và giải pháp
45. Đánh giá hiệu quả can thiệp Nghiệp vụ thị trường mở của NHNN Việt Nam từ 2008 đến nay
46. Đánh giá sự phát triển của Thị trường Liên ngân hàng Việt Nam từ 2008 đến nay
47. Thực trạng sử dụng công cụ dự trữ bắt buộc của NHNN Việt Nam từ năm 2008
đến nay
48. Thực trạng sử dụng công cụ Chính sách tái cấp vốn của NHNN Việt Nam từ năm 2008 đến nay
49. Hàng hoá được chấp nhận giao dịch trên nghiệp vụ thị trường mở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp.
50. Sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam giai
đoạn 2011-2015: Thực trạng và khuyến nghị.
51. Lạm phát ở Việt Nam giai đoạn 2008-2015: Thực trạng và khuyến nghị trong thời gian tới.
52. Hoạt động thanh tra, giám sát của chi nhánh ngân hàng Nhà nước tỉnh A;B;C…: Thực trạng và giải pháp
53. Sử dụng nghiệp vụ thị trường mở trong điều hành chính sách tiền tệ: Kinh nghiệm quốc tế và thực tế Việt Nam.
54. Nghiên cứu mô hình Ngân hàng Trung ương một số quốc gia và thực tiễn Việt Nam.
55. Giải pháp phát triển dịch vụ tư vấn tài chính tại ngân hàng thương mại
56. Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng của khách hàng
57. Giải pháp nâng cao sức cạnh tranh trong phát triển dịch vụ thẻ tín dụng của ngân hàng thương mại
58. Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng đầu tư trong ngân hàng thương mại
59. Giải pháp thúc đẩy hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng phát triển Việt Nam

60. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trong cho vay đầu tư và cho vay xuất khẩu tại Ngân hàng phát triển Việt Nam
61. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng cho người nghèo theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam
62. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho đối tượng nghèo tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam
63. Giải pháp phát triển các chủ thể tham gia thị trường tiền tệ liên NH tại Việt Nam
64. Thực trạng và giải pháp hoàn thiện cơ chế điều hành lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ năm 2011 đến nay
65. Phân tích chất lượng tài sản của NHTM ABC
66. Phân tích khả năng sinh lời của NHTM ABC
67. KSNB hoạt động tín dụng tại NHTM ABC và một số giải pháp hoàn thiện.
68. Phân tích BCTC của NHTM ABC
69. Chất lượng công bố thông tin của NHTM ABC
70. Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại NHTMA
71. Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ đầu tư/ các giao dịch phái sinh về ngoại tệ tại NHTM A theo chuẩn mực kế toán quốc tế
72. Hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy kế toán tại NH….
73. Thực trạng quản lý TSCĐ đứng trên giác độ kế toán tại NH …
74. Quản lý rủi ro trong thanh toán thẻ tại NH…
75. Thực trạng phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng tại NH …
76. Nâng cao chất lượng tín dụng theo Basel II tại Ngân hàng XYZ
77. Chất lượng thẩm định cho vay doanh nghiệp theo mô hình quản lý tín dụng tập trung tại Ngân hàng ABC
78. Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ tại Ngân hàng EFG
79. Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính của Ngân hàng GHI
80. Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ tiền gửi tại Ngân hàng KLM
81. Các nhân tố ảnh hưởng tới sử dụng thẻ tín dụng của khách hàng Việt Nam, trường hợp của Ngân hàng…
82. Thực trạng và giải pháp phát triển hoạt động cho thuê Tài chính tại Việt Nam trong thời gian vừa qua

83. Nghiệp vụ bao thanh toán Factoring - Thực trạng và giải pháp thúc đẩy nghiệp vụ này tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
84. Thực trạng hoạt động tài trợ thương mại tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam và giải pháp phát triển trong thời gian tới.
85. Phát triển dịch vụ ngân hàng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam thời kỳ hậu WTO: thực trạng và giải pháp.
86. Phát triển ngân hàng điện tử ở Việt Nam, thực trạng và giải pháp
87. Rủi ro trong hoạt động bảo lãnh của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam
88. Điều kiện phát triển nghiệp vụ factoring và forfaiting trong tài trợ thương mại ở
Việt Nam
89. Mô hình tài trợ thương mại của các ngân hàng thương mại Việt Nam
90. Nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt nam trong hoạt động tài trợ thương mại
91. Phát triển các nghiệp vụ ngân hàng quốc tế của ngân hàng …
92. Mở rộng thị phần thanh toán quốc tế của ngân hàng ….
93. Ứng dụng marketing vào phát triển sản phẩm dịch vụ tài trợ thương mại mới tại ngân hàng …..\
94. Hoàn thiện mô hình thanh toán trong thanh toán quốc tế tại ngân hàng ….
95. Phát triển nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng trong ngoại thương tại ...
96. Phát triển nghiệp vụ bao thanh toán quốc tế tại ...
97. Mở rộng nghiệp vụ tài trợ ko vận ngoại thương tại Ngân hàng thương mại cổ phần Techcombank
98. Vận dụng UCP600 để giải quyết tranh chấp trong phương thức thanh toán bằng L/C.
99. Nâng cao hiệu quả mô hình tập trung trong thanh toán quốc tế tại ngân hàng...
100. Rủi ro tỷ giá từ hoạt động tài trợ thương mại tại NHTM…
101. Thực trạng nghiệp vụ chiết khấu hối phiếu tại NHTM …
102. Thực trạng nghiệp vụ chiết khấu bộ chứng từ tại NHTM …
103. Vai trò của tài trợ thương mại đối với xuất khẩu trong giai đoạn khủng hoảng
104. Giải pháp phát triển nghiệp vụ Forfaiting tại NHTM Giải pháp ứng dụng và phát triển các loại LC đặc biệt tại NHTM

105. Giải pháp hạn chế rủi to trong hoạt động thanh toán quốc tế tại NHTM …
106. Nhân dân tệ và ảnh hưởng của nó tới chính sách tỷ giá của các quốc gia ASEAN
107. TPP và tác động tới cán cân thương mại Việt Nam Phân tích ảnh hưởng của hiệu ứng phá giá lên cán cân thương mại: Trường hợp của Việt Nam
108. Quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngoại hối tại ngân hàng….

II- Đề xuất đề tài khoá luận:
1. Cho vay tín chấp tại NHTM… - thực trạng và giải pháp
2. Đánh giá cơ hội và thách thức của ngành ngân hàng sau khi hiệp định TPP được ký kết
3. Đánh giá thực trạng cơ cấu tín dụng của NH và sự ảnh hưởng của hiệp định TPP
đến cơ cấu tín dụng NH
4. Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các NHTM Việt Nam/NHTM…( nơi SV thực tập)
5. Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của NHTM Việt Nam/ NHTM…. (nơi sinh viên thực tập)
6. Tự do hóa tài chính và các tác động đến khả năng sinh lời của các NHTM Việt Nam
7. Đánh giá hiệu quả của các công cụ quản trị rủi ro tại NHTM…( nơi sinh viên thực tập)- giải pháp đề xuất
8. Đánh giá tác động của tự do hoá thương mại tới năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam
9. Đánh giá ảnh hưởng của Mua bán và sáp nhập tới hiệu quả hoạt động của các NHTM Việt Nam
10. Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu tại các NHTM Việt Nam
11. Hoạt động của công ty mua bán nợ quốc gia VAMC- thực trạng và giải pháp
12. Mô hình đánh giá sức chịu đựng rủi ro tín dụng tại NHTM Việt Nam
13. Cơ chế điều chuyển vốn nội bộ tại NHTM….(nơi SV thực tập )
14. Cho vay dựa trên tài sản đảm bảo là tài sản trí tuệ- cơ hội và thách thức
15. Nâng cao chất lượng tín dụng cho các doanh nghiệp mới khởi nghiệp tại NHTM…..(nơi SV thực tập)

16. Thực trạng và giải pháp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh tại các NHTM Việt Nam
17. Xác định các lợi thế cạnh tranh của NHTM... trên thị trường bán lẻ
18. Phân tích hiệu quả hoạt động của NHTM ... thông qua các báo cáo tài chính giai
đoạn 2012-2014
19. Nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn ( hoạt động tín dụng/ hoạt động ngân hàng điện tử...) của NHTM A
20. Quản lý rủi ro tín dụng tại NHTM A
21. Quản lý rủi ro lãi suất tại NHTM A
22. Quản lý rủi ro thanh khoản tại NHTM A
23. Quản lý rủi ro hoạt động tại NHTM A
24. Quản lý rủi ro thị trường tại NHTM A
25. Quản lý danh mục cho vay tại NHTM A
26. Xác định nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro
27. Giải pháp phát triển sản phẩm internet banking tại NHTM ...
28. Nghiên cứu hành vi sử dụng sản phẩm ngân hàng điện tử của khách hàng cá nhân trên thị trường Việt Nam
29. Hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng tại NHTM...
30. Nhân tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn sản phẩm dịch vụ ngân hàng của khách hàng trên thị trường ngân hàng bán lẻ Việt Nam
31. Hoạt động mua bán nợ của NHTM... Thực trạng và giải pháp
32. Hoàn thiện công tác đo lường rủi ro tín dụng tại NHTM...
33. Đánh giá hiệu quả các biện pháp quản trị rủi ro danh mục tín dụng tại NHTM...
34. Giải pháp đa dạng hóa dịch vụ ngân hàng tại NHTM...
35. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của VAMC
36. Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động thẩm định dự án tại NHTM....
37. Giải pháp phát triển hoạt động ngân hàng xanh tại...
38. Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng cho vay dự án tại NHTM...
39. Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả huy động vốn tại NHTM ...
40. Giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tại NHTM...

41. Xác đinh nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn các NHTM Việt Nam
42. Tác động của sở hữu nước ngoài đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại Việt Nam
43. Xác định nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
44. Phát triển nghiệp vụ bao thanh toán tại các NHTM Việt Nam
45. Xây dựng nhóm các chỉ tiêu đánh giá khả năng quản trị các NHTM
46. Hoàn thiện hợp đồng bảo đảm tiền vay tại NHTM...
47. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro hoạt động tại NHTM...
48. Phân tích thực trạng tín dụng xanh tại các NHTM Việt Nam
49. Giải pháp hoàn thiện hệ thống định giá điều chuyển vốn nội bộ FTP tại NHTM...
50. Xây dựng mô hình hành vi khách hàng trong quản trị rủi ro thanh khoản tại
NHTM...
51. Giải pháp hoàn thiện quy trình quản lý và xử lý tài sản bảo đảm là hàng tồn kho
tại NHTM...
52. Chính sách tỷ giá của Việt Nam trong điều kiện hiện nay - thực trạng và giải pháp
53. Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại XYZ
54. Chính sách quản lý ngoại hối của NHNN Việt Nam hiện nay - thực trạng và giải pháp
55. Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại NH XYX
56. Đánh giá các nhân tố ảnh hướng đến hiệu quả thực thi chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Thực trạng và giải pháp
57. Đánh giá tác động của cấu trúc hệ thống tài chính đến an toàn vĩ mô tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp
58. Đánh giá tác động của sự phát triển thị trường tài chính đến tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp
59. Cơ hội và thách thức của các TCTD Việt Nam sau khi Việt Nam gia nhập Hiệp
định TPP.
60. Chính sách tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

61. Thực trạng và giải pháp cho vấn đề nợ công của Việt Nam (hoặc Các cuộc khủng hoảng nợ công ở châu Âu và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam)
62. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các NHTM Việt Nam sau sáp nhập
63. Giải pháp phát triển nhà môi giới trên thị trường liên ngân hàng Việt Nam: Thực trạng và giải pháp
64. Thanh tra trên cơ sở rủi ro. Kinh nghiệm quốc tế và bài học đối với NHNN Việt Nam
65. Xu hướng sử dụng công cụ Dự trữ bắt buộc trong điều hành CSTT. Kinh nghiệm quốc tế và bài học với NHNN Việt Nam
66. Basel 3 và thách thức với hệ thống Ngân hàng Việt Nam.
67. Cơ chế chia sẻ thông tin giữa NHNN Việt Nam và Bộ Tài Chính: Thực trạng và giải pháp.
68. Tính độc lập của NHTW: kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam
69. Chính sách mục tiêu lạm phát: kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam
70. Điều hành CSTT ở Việt Nam: những thách thức và yêu cầu đổi mới
71. Giải pháp nhằm hoàn thiện thị trường tiền tệ việt nam
72. Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra trong tiến trình hội nhập quốc tế của hệ thống ngân hàng Việt Nam.
73. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả điều hành lãi suất của NHNN Việt Nam
74. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả điều hành các công cụ CSTT (NV TTM, DTBB, TCV) của NHNNVN
75. Phương pháp xác định ngưỡng nợ công và trần nợ công ở các quốc gia trên thế giới.
76. Chính sách tiền tệ phi truyền thống - Quan điểm mới trong điều hành CSTT của NHTW
77. Ảnh hưởng phá giá nội tệ tại một số quốc gia trên thế giới thời kỳ hậu khủng hoảng.
78. Sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ phi truyền thống trong điều kiện khủng hoảng – Kinh nghiệm quốc tế những gợi ý cho Việt Nam.
79. Vai trò của Ngân hàng trung ương trong việc kiểm soát lạm phát - Kinh nghiệm quốc tế và thực tế tại Việt Nam.

80. Phối hợp chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa ở Việt Nam giai đoạn 2008- 2015: Thực trạng và giải pháp.
81. Vai trò giám sát hoạt động ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Thực trạng và giải pháp.
82. Sử dụng công cụ lãi suất trong điều chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam giai đoạn 2008-2015: Thực trạng và khuyến nghị.
83. Giải pháp phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam
84. Áp dụng chính sách mục tiêu lạm phát trong điều hành chính sách tiền tệ - Kinh nghiệm thế giới và gợi ý cho Việt Nam
85. Mở rộng hoạt động của các quỹ đầu tư trên thị trường tài chính Việt Nam: Thực trạng và giải pháp
86. Đánh giá hiệu quả chính sách an toàn vĩ mô tại Việt Nam
87. Đánh giá tác động của nợ công đến nền kinh tế Việt Nam
88. Giải pháp nâng cao tính cạnh tranh của các NHTM Việt Nam sau hội nhập TPP
89. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quá trình tái cấu trúc hệ thống NHTM Việt Nam
90. Xử lý nợ xấu, góc nhìn quốc tế và bài học cho Việt Nam
91. Giải pháp áp dụng hiệu quả các công cụ phái sinh nhằm hạn chế rủi ro tỷ giá trong hoạt động kinh doanh ngân hàng
92. Giải pháp nâng cao hiệu quả, hiệu lực giám sát của Thanh tra giám sát NH đối với các TCTD Việt Nam.
93. Kinh nghiệm quốc tế về kiểm toán nội bộ và bài học đối với các TCTD VN.
94. Phân tích BCTC của NHTM ABC nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh
95. Đo lường nhân tố ảnh hưởng tới kiểm toán nội bộ tại NHTM
96. Thực trạng và giải pháp hoàn thiện Kiểm soát nội tại NH ABC
97. Vai trò của Kiểm toán nội bộ trong hạn chế và phòng ngừa rủi ro tại NHTM
98. Nâng cao năng lực xử lý nợ của VAMC trong thời gian tới
99. Hoàn thiện môi trường kiểm soát tại NHTM A theo chuẩn quốc tế COSO
100. Kinh nghiệm quốc tế về tổ chức kiểm toán nội bộ tại các NH và bài học rút ra cho Việt Nam

101. Hoàn thiện việc trình bày và công bố thông tin báo cáo tài chính của các NHTM Việt Nam theo chuẩn mực quốc tế
102. Hợp nhất báo cáo tài chính của NHTM A theo chuẩn mực quốc tế
103. Hoàn thiện chế độ kế toán trích lập dự phòng rủi ro tín dụng của các NHTM VN theo chuẩn mực kế toán quốc tế
104. Đánh giá thực trạng kế toán các giao dịch phái sinh ngoại tệ hiện nay của các NHTM VN.
105. Thực trạng chất lượng thông tin kế toán được công bố của các NHTM VN hiện nay
106. Thực trạng kiểm toán hoạt động tại các NHTM VN hiện nay
107. Hoàn thiện cấu trúc quản trị rủi ro của các NHTM VN theo COSO
108. Chính sách điều hành tỷ giá ở Việt Nam trong giai đoạn 2011-2015
109. Điều hành chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước Việt Nam: Thực trạng và một số đề xuất
110. Điều hành chính sách tiền tệ kiểm soát lạm phát tại Việt Nam trong giai đoạn 2012-2015
111. Cơ chế truyền tải chính sách tiền tệ qua kênh tín dụng ở Việt Nam. Thực trạng và một số hàm ý chính sách
112. Tác động của TPP đến hệ thống ngân hàng Việt Nam
113. Kiểm toán nội bộ theo thông lệ quốc tế - Thực trạng tại Việt Nam
114. Hoàn thiện HTKSNB của Ngân hàng XYZ theo COSO 2013
115. FDI và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam: vai trò của nguồn nhân lực
116. Tác động của AEC đến hệ thống ngân hàng Việt Nam
117. Ảnh hưởng của việc áp dụng Basel II đến lợi nhuận của các ngân hàng Việt Nam, trường hợp của Ngân hàng…
118. Các nhân tố ảnh hưởng tới lòng trung thành của khách hàng trong việc sử dụng sản phẩm dịch vụ… của ngân hàng.
119. Giảm thiểu rủi ro đối với Internet Banking tại Việt Nam – Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam.
120. Liệu các ngân hàng lớn có an toàn và hiệu quả hơn so với các ngân hàng nhỏ?

121. Đánh giá mức độ hữu hiệu của các biện pháp quản lý rủi ro tín dụng thực hiện tại Ngân hàng thương mại Việt Nam, trường hợp của Ngân hàng…
122. Mô hình giám sát của các ngân hàng thương mại Việt Nam – Thực trạng và giải pháp.
123. Các mô hình định giá hợp đồng quyền chọn và điều kiện áp dụng tại Việt Nam
124. Cách thức sử dụng nghiệp vụ phái sinh ngoại tệ nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro và đầu cơ trên thị trường ngoại hối.
125. So sánh chính sách lãi suất của Ngân hàng Trung ương các nước phát triển và
đang phát triển.
126. Thị trường thẻ ngân hàng tại Việt Nam: thực trạng và phương hướng phát triển.
127. Thực trạng áp dụng Basel II ở các ngân hàng thương mại Việt Nam
128. Vai trò của các NHTM trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp
129. Tạo lập và kiểm tra các chứng từ gửi hàng trong bộ chứng từ thanh toán quốc tế: hóa đơn, vận đơn, bảo hiểm đơn
130. Áp dụng UCP600 và ISBP 745 vào hoạt động thanh toán tín dụng chứng từ
131. Một số tranh chấp trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ và bài học kinh nghiệm
132. Đánh giá chất lượng hoạt động thanh toán quốc tế tại các ngân hàng thương mại Việt Nam sau khi gia nhập WTO
133. Vai trò của chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa trong quá trình điều hành chính sách tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước VN trong thời gian vừa qua
134. Thực trạng triển khai các nghiệp vụ phái sinh trên thị trường ngoại hối tại Việt Nam và giải pháp phát triển trong thời gian tới.
135. Thực trạng đô la hóa nền kinh tế hậu khủng hoảng tài chính 2008 của Việt Nam
136. Chính sách và chiến lược cạnh tranh của các NHTM quốc tế tại Việt Nam và kinh nghiệm cho các NHTM Việt Nam. Phát triển các nghiệp vụ ngân hàng quốc tế của ngân hàng …
137. Mở rộng thị phần thanh toán quốc tế của ngân hàng ….
138. Ứng dụng marketing vào phát triển sản phẩm dịch vụ tài trợ thương mại mới tại ngân hàng …..\
139. Hoàn thiện mô hình thanh toán trong thanh toán quốc tế tại ngân hàng ….

140. Phát triển nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng trong ngoại thương tại ...
141. Phát triển nghiệp vụ bao thanh toán quốc tế tại ...
142. Mở rộng nghiệp vụ tài trợ ko vận ngoại thương tại Ngân hàng thương mại cổ phần Techcombank
143. Vận dụng UCP600 để giải quyết tranh chấp trong phương thức thanh toán bằng L/C.
144. Nâng cao hiệu quả mô hình tập trung trong thanh toán quốc tế tại ngân hàng...
145. Rủi ro tỷ giá từ hoạt động tài trợ thương mại tại NHTM…
146. Thực trạng nghiệp vụ chiết khấu hối phiếu tại NHTM …
147. Thực trạng nghiệp vụ chiết khấu bộ chứng từ tại NHTM …
148. Vai trò của tài trợ thương mại đối với xuất khẩu trong giai đoạn khủng hoảng
149. Giải pháp phát triển nghiệp vụ Forfaiting tại NHTM Giải pháp ứng dụng và phát triển các loại LC đặc biệt tại NHTM
150. Giải pháp hạn chế rủi to trong hoạt động thanh toán quốc tế tại NHTM …
151. Nhân dân tệ và ảnh hưởng của nó tới chính sách tỷ giá của các quốc gia ASEAN
152. TPP và tác động tới cán cân thương mại Việt Nam Phân tích ảnh hưởng của hiệu ứng phá giá lên cán cân thương mại: Trường hợp của Việt Nam
153. Quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngoại hối tại ngân hàng….
Reply
DANH MỤC GỢI Ý CÁC ĐỀ TÀI CHUYÊN ĐỀ VÀ KHOÁ LUẬN
(Chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán)
I.NHỮNG HƯỚNG NGHIÊN CỨU MỚI TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN
1. Sự phát triển và vai trò của các tổ chức nghề nghiệp Kế toán – Kiểm toán ở Việt Nam
2. So sánh một số chuẩn mực kế toán quốc tế với chuẩn mực kế toán Việt Nam (Thuế thu nhập doanh nghiệp, công cụ tài chính….) và ảnh hưởng của việc áp dụng những chuẩn mực kế toán quốc tế này đến báo cáo tài chính của doanh nghiệp.
3. Tính hiệu quả của việc áp dụng các phương pháp tính chi phí trong doanh nghiệp
4. Các mô hình kế toán quản trị trên thế giới và việc áp dụng các mô hình này tại các doanh nghiệp Việt Nam.
5. Các nhân tố ảnh hưởng đến vận dụng chế độ kế toán trong doanh nghiệp .
6. Các nhân tố ảnh hưởng tới ứng dụng phần mềm kế toán tại các doanh nghiệp.
7. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng của thông tin kế toán
8. Tác động của công ty kiểm toán tới chất lượng thông tin kế toán
9. Ảnh hưởng của việc áp dụng IFRS đến chất lượng thông tin kế toán
10. Tác động của các nhân tố thể chế (luật phát, thị trường tài chính, ..) và văn hóa đến chất lượng thông tin kế toán.
11. Tìm hiểu về ảnh hưởng của khủng khoảng tài chính tới kế toán ở các nước Châu Á - Việt Nam
12. Khảo sát việc hình thành tài sản và công nợ thuế hoãn tại các DN niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
13. Đánh giá việc sử dụng các thủ thuật kế toán để điều tiết tại các DN nói chung hoặc các công ty niêm yết hoặc một ngành/lĩnh vực.
14. Nghiên cứu về các thay đổi trong chuẩn mực, chế độ kế toán và tác động lên công tác kế toán, kiểm toán…
15. Nghiên cứu về đạo đức nghề nghiệp của kế toán viên, kiểm toán viên
II. CÁC VẤN ĐỀ CỤ THỂ TRONG KẾ TOÁN
1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty…
2. Hoàn thiện công tác kế toán tài sản (Hàng tồn kho, TSCĐ, đầu tư tài chính…) tại Công ty…
3. Thực trạng công tác kế toán các khoản nợ phải trả (kế toán công nợ) tại Công ty…
4. Kế toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán tại Công ty…
5. Kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty
6. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại …
7. Kế toán với công tác quản lý chi phí sản xuất kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm tại Công ty…
8. Kế toán các giao dịch ngoại tệ và xử lý chênh lệch tỷ giá tại….
9. Kế toán tập chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí định mức tại Doanh nghiệp ….
10. Phân tích CVP - ứng dụng tại….
11. Phân tích lãi trên biến phí - ứng dụng tại …
12. Lập và sử dụng dự toán trong quản trị điều hành doanh nghiệp – nghiên cứu điển hình tại….
13. Kế toán trách nhiệm - ứng dụng tại…
14. Kế toán với việc phân tích điểm hòa vốn tại Doanh nghiệp ….
15. Kế toán định giá chuyển giao sản phẩm giữa các đơn vị hạch toán nội bộ tại Doanh nghiệp…
16. Kế toán với việc lựa chọn kết cấu sản phẩm sản xuất và tiêu thụ trong những điều kiện giới hạn tại Doanh nghiệp ….
17. Kế toán với việc phân tích giá thành sản phẩm của ….
18. Kế toán các hoạt động xuất nhập khẩu
19. Tổ chức công tác kế toán (bộ máy, chứng từ, tài khoản, …) tại…
20. Kế toán hợp đồng thuê tài sản
21. Kế toán thuế TNDN hoãn lại.
22. Kế toán hợp đồng xây dựng
23. Kế toán hoạt động mua bán hàng hóa.
24. Kế toán công cụ tài chính (tài sản tài chính, công cụ nợ hoặc công cụ vốn chủ sở hữu phát hành, công cụ phái sinh) tại các TCTC
24. Kế toán công cụ tài chính (tài sản tài chính, công cụ nợ hoặc công cụ vốn chủ sở hữu phát hành, công cụ phái sinh) tại DN phi tài chính
25. Kế toán hợp đồng bảo hiểm
26. Lập và phân tích BCLCTT tại …
27. Phương pháp lập BCTC hợp nhất tại …
28. Hoàn thiện công tác kế toán nhằm kiểm soát hiệu quả chi ngân sách thường xuyên tại Kho bạc…
29. Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán cấp phát vốn đầu tư XDCB từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước tại kho bạc….
30. Kế toán với vấn đề hoàn thiện công tác thanh toán vốn NSNN qua hệ thống kho bạc NN…
31. Hoàn thiện hệ thống kế toán của Kho bạc NN …. nhằm quản lý hiệu quả thu chi NSNN
32. Tổ chức công tác kế toán trong điều kiện tin học hoá tại doanh nghiệp ….
33. Phân tích chu trình kế toán Doanh thu/ Chi phí/ Sản xuất/ … tại doanh nghiệp … trong điều kiện tin học hoá công tác kế toán.
34. Quy trình và thủ tục đánh giá kiểm soát nội bộ trong môi trường tin học hoá công tác kế toán tại doanh nghiệp ….
35. Mô tả, đánh giá và đề xuất để hoàn thiện phần mềm kế toán …. tại doanh nghiệp …
36. Quy trình và thủ tục triển khai phần mềm kế toán … tại doanh nghiệp ….
37. Vận dụng phần mềm Excel trong việc tự động hoá quá trình xử lý số liệu và lập báo cáo tài chính tại doanh nghiệp ….
38. Kiểm soát hệ thống thông tin kế toán tại doanh nghiệp ….
III.NHỮNG HƯỚNG NGHIÊN CỨU MỚI TRONG LĨNH VỰC KIỂM TOÁN
1. Ảnh hưởng của Luật kiểm toán độc lập và hệ thống chuẩn mực kiểm toán mới tới hoạt động kiểm toán BCTC của các công ty kiểm toán.
2. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán độc lập BCTC các NHTM Việt Nam và giải pháp.
3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán BCTC các doanh nghiệp do kiểm toán độc lập thực hiện.
4. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán BCTC các doanh nghiệp do kiểm toán nhà nước thực hiện.
5. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán hoạt động.
6. Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về chất lượng kiểm toán BCTC do kiểm toán độc lập thực hiện.
7. Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về chất lượng báo cáo kiểm toán BCTC do kiểm toán độc lập thực hiện.
8. Đánh giá mức độ hài lòng của người đọc báo cáo kiểm toán về chất lượng kiểm toán BCTC do kiểm toán độc lập thực hiện.
9. Ảnh hưởng của chế độ kế toán tới kết quả kiểm toán BCTC của các NHTM Việt Nam hiện nay
10. Các vướng mắc về chế độ kế toán ảnh hưởng tới kết quả kiểm toán BCTC các doanh nghiệp Việt Nam
11. Xây dựng kiểm soát nội bộ hướng tới quản lý rủi ro tại các công ty chứng khoán, các công ty bảo hiểm,…
12. Hoàn thiện quy trình đánh giá kiểm soát nội bộ trong kiểm toán BCTC tại NHTM do kiểm toán độc lập thực hiện.
13. Hoàn thiện quy trình đánh giá kiểm soát nội bộ trong kiểm toán BCTC doanh nghiệp do kiểm toán độc lập thực hiện.
14. Kiểm toán hoạt động – công cụ nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
15. Hoàn thiện kiểm soát nội bộ nhằm tăng cường quản lý tài chính tại các, công ty bảo hiểm, doanh nghiệp xây dựng,...
16. Hoàn thiện kiểm soát nội bộ trong các đơn vị HCSN.
17. Hoàn thiện quy trình đánh giá rủi ro trong kiểm toán báo cáo tài chính NHTM, doanh nghiệp sản xuất, … do kiểm toán độc lập, KTNN thực hiện.
18. Ảnh hưởng của môi trường công nghệ thông tin đến qui trình kiểm toán BCTC.
19. Định hướng xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá trong kiểm toán hoạt động xây dựng cơ bản tại các đơn vị công, các DN, các chương trình, dự án.
20. Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán BCTC do kiểm toán độc lập, KTNN thực hiện.
21. Đánh giá ảnh hưởng tác động của yếu tố (mục đích kiểm toán, chính trị…) đến ý kiến kết luận trong Báo cáo kiểm toán.
22. Các khó khăn, vướng mắc (về môi trường pháp lý, kinh tế xã hội, chế độ kế toán...) đối với KTĐL BCTC của các NHTM Việt Nam hiện nay và các giải pháp
23. Phương pháp chọn mẫu trong kiểm toán các khoản cho vay trên BCTC NHTM
24. Phương pháp, qui trình kiểm toán các khoản mục trên chủ yếu trên BCTC các NHTM (cho vay, đầu tư, huy động vốn, thu Nhập lãi, chi phí lãi, kinh doanh ngoại tệ...)
25. Vận dụng các nguyên tắc kiểm soát nội bộ trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại các doanh nghiệp …
IV. Các đề tài đã gợi ý (thường liên quan đến quy trình kiểm toán 1 khoản mục/ chu trình cụ thể do một công ty kiểm toán thực hiện)
Kiểm toán BCTC các doanh nghiệp
1. Kiểm toán khoản mục tiền trong quy trình kiểm toán BCTC do Công ty Kiểm toán … thực hiện.
2. Kiểm toán khoản mục tiền và tương đương tiền trong quy trình kiểm toán BCTC.
3. Tìm hiểu quy trình kiểm toán vốn bằng tiền.
4. Bằng chứng kiểm toán và các phương pháp kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán BCTC.
5. Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty…
6. Đánh giá và hoàn thiện công tác xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty…
7. Áp dụng phương pháp kiểm toán hệ thống trong đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ do Công ty Kiểm toán … thực hiện.
8. Thủ tục phân tích áp dụng trong kiểm toán BCTC.
9. Thủ tục kiểm tra chi tiết nghiệp vụ và số dư khoản mục trong kiểm toán BCTC.
10. Thủ tục kiểm tra chi tiết nghiệp vụ trong kiểm toán BCTC.
11. Thủ tục kiểm tra chi tiết số dư khoản mục trong kiểm toán BCTC.
12. Kiểm toán các khoản đầu tư tài chính trong quy trình kiểm toán BCTC.
13. Kiểm toán các khoản đầu tư tài chính và dự phòng giảm giá đầu tư tài chính trong quy trình kiểm toán BCTC.
14. Kiểm toán các khoản dự phòng (dự phòng giảm giá đầu tư tài chính, dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá hàng tồn kho) trong kiểm toán BCTC.
15. Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán BCTC.
16. Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục phải trả nhà cung cấp trong kiểm toán BCTC.
17. Kiểm toán các khoản phải thu trong quy trình kiểm toán BCTC.
18. Kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong kiểm toán BCTC.
19. Kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất kinh doanh dở dang trong quy trình kiểm toán BCTC.
20. Kiểm toán các khoản chi phí trả trước trong kiểm toán BCTC.
21. Kiểm toán khoản mục thuế trong kiểm toán BCTC.
22. Kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán BCTC.
23. Kiểm toán khoản mục tài sản cố định và chi phí xây dựng cơ bản dở dang trong kiểm toán BCTC.
24. Hoàn thiện quy trình kiểm toán các khoản vay trong kiểm toán BCTC.
25. Kiểm toán khoản mục phải trả người lao động và các khoản trích theo lương trong kiểm toán BCTC.
26. Kiểm toán khoản mục chi phí phải trả trong kiểm toán BCTC.
27. Kiểm toán khoản mục chi phí phải trả và phải trả người bán trong kiểm toán BCTC.
28. Kiểm toán các khoản phải thu khác và phải trả khác trong kiểm toán BCTC.
29. Hoàn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán BCTC.
30. Hoàn thiện quy trình tìm hiểu khách hàng và quản lý hợp đồng kiểm toán BCTC.
31. Hoàn thiện quy trình kết thúc kiểm toán trong kiểm toán BCTC.
32. Hoàn thiện công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán trong kiểm toán BCTC.
33. Hoàn thiện công tác tổ chức hồ sơ kiểm toán trong kiểm toán BCTC.
34. Hoàn thiện quy trình lập và phát hành Báo cáo kiểm toán trong kiểm toán BCTC.
35. Quy trình đánh giá tính trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong kiểm toán BCTC.
36. Quy trình đánh giá tính trọng yếu trong kiểm toán BCTC.
37. Quy trình đánh giá rủi ro kiểm toán trong kiểm toán BCTC.
38. Quy trình kiểm toán các ước tính kế toán trong kiểm toán BCTC.
39. Kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán BCTC.
40. Kiểm toán khoản mục giá vốn hàng bán trong kiểm toán BCTC.
41. Kiểm toán khoản mục chi phí hoạt động trong kiểm toán BCTC.
42. Quy trình kiểm toán chu trình mua hàng - thanh toán trong kiểm toán BCTC.
43. Quy trình kiểm toán chu trình bán hàng - thu tiền trong kiểm toán BCTC.
44. Hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán BCTC.
45. Kỹ thuật chọn mẫu trong kiểm toán BCTC tại Công ty kiểm toán …
46. Kiểm toán khoản mục Vốn chủ sở hữu trong kiểm toán BCTC.
47. Phương pháp tìm hiểu và đánh giá kiểm soát nội bộ của công ty kiểm toán ….
48. Kiểm toán khoản mục Nợ phải trả trong kiểm toán BCTC.
49. Thủ tục phân tích được áp dụng tại công ty kiểm toán ….
50. Phương pháp xác định mức trọng yếu và đánh giá rủi ro kiểm toán của công ty Kiểm toán ...
51. Phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán của công ty Kiểm toán ...
Kiểm toán dự án
1. Kiểm toán chi phí thực hiện dự án tài trợ bởi các tổ chức phi chính phủ và các nhà tài trợ do Công ty kiểm toán … thực hiện.
2. Hoàn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm toán dự án do Công ty Kiểm toán … thực hiện.
3. Hoàn thiện giai đoạn kết thúc lập báo cáo kiểm toán trong kiểm toán dự án.
4. Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính dự án ODA do Công ty Kiểm toán … thực hiện.
5. Kiểm toán báo cáo chi phí thực hiện dự án ODA.
Kiểm toán công trình đầu tư xây dựng cơ bản
1. Quy trình kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công trình xây dựng cơ bản hoàn thành.
2. Quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán dự án đầu tư xây dựng của Nhà nước của Kiểm toán Nhà nước (của công ty kiểm toán độc lập….)
Kiểm toán tuân thủ
1. Soát xét việc chấp hành các thủ tục trong đầu tư xây dựng cơ bản.
2. Quy trình kiểm toán thuế của Kiểm toán Nhà nước đối với các doanh nghiệp….
3. Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán tại công ty kiểm toán ….
Kiểm toán hoạt động, kiểm soát, kiểm toán nội bộ và kiểm soát chất lượng kiểm toán
1. Kiểm toán quy trình đầu tư dây chuyền sản xuất mới do Công ty Kiểm toán … thực hiện.
2. Kiểm soát nội bộ một khoản mục (hay một chu trình nghiệp vụ) tại công ty (TCTD)...
3. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại công ty (TCTD)….
4. Hoàn thiện môi trường kiểm soát tại doanh nghiệp/ngân hàng ….
5. Quy trình kiểm toán hoạt động tại phòng kiểm toán nội bộ của Công ty ….
6. Tổ chức công tác kiểm toán nội bộ tại công ty cổ phần ….
7. Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính tại Phòng kiểm toán nội bộ của Tổng công ty (hay tại công ty Kiểm toán độc lập …).
8. Chương trình kiểm toán một khoản mục (hay một chu trình nghiệp vụ) của Phòng kiểm toán nội bộ của Tổng công ty … (hay tại Doanh nghiệp Kiểm toán độc lập …).
Reply
BỘ MÔN: ĐGTS & MBSNDN
Công tác xác định giá trị doanh nghiệp tại tổ chức định giá X - thực trạng và giải pháp.
Hoàn thiện công tác/ việc tổ chức hoạt động định giá bất động sản (máy móc thiết bị/ chứng khoán) tại công ty CP/chứng khoán/TNHH định giá/thẩm định giá A.Định giá doanh nghiệp trong việc cổ phần hóa tại DNNN X - Thực trạng và giải pháp.
Định giá doanh nghiệp phục vụ hoạt động tư vấn mua bán, sáp nhập tại công ty CP/TNHH định giá/thẩm định giá ABC/ hoặc ở công ty chứng khoán/ công ty tài chính X – thực trạng và giải pháp hoàn thiện.
Hoạt động định giá doanh nghiệp phục vụ tư vấn cổ phần hóa/ tư vấn phát hành tại công ty (chứng khoán) X.
Hoàn thiện hoạt động thẩm định giá trị tài sản đảm bảo (bất động sản/ máy móc thiết bị) phục vụ cho vay tại Ngân hàng thương mại A.
Nâng cao chất lượng định giá tài sản đảm bảo (bất động sản/ máy móc thiết bị) phục vụ cho vay tại Ngân hàng thương mại A.
Hoàn thiện quy trình/phương pháp định giá tài sản vô hình tại công ty CP/TNHH định giá/thẩm định giá A.
Thực trạng công tác định giá thương hiệu tại công ty CP/TNHH định giá/thẩm định giá A.
Tác động của hoạt động mua bán, sáp nhập đến tình hình tài chính công ty A/ngân hàng A.
Định giá cổ phiếu Công ty/Ngân hàng X và khuyến nghị (X là đơn vị thực tập)
Xác định giá trị Công ty/Ngân hàng A và khuyến nghị (X là đơn vị thực tập)

BỘ MÔN: KINH DOANH CHỨNG KHOÁN
  NHÓM ĐỀ TÀI VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN
1. Nâng cao hiệu quả và an toàn cho hoạt động tín dụng tại Công ty chứng khoán A, B, C..
2. Giảm thiểu rủi ro trong hoạt động cho vay ký quỹ tại Công ty chứng khoán A, B, C, …
3. Các nhân tố tác động đến hoạt động môi giới tại Công ty chứng khoán A, B, C, …
4. Xây dựng hệ thống tiêu chí cảnh báo sớm rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công ty chứng khoán A, B, C, …
5. Giải pháp gia tăng nguồn thu từ hoạt động dịch vụ tại Công ty chứng khoán A, B, C, …
6. Xây dựng mạng lưới khách hàng tại Công ty chứng khoán A, B, C, …
7. Lượng hoá những nhân tố ảnh hưởng đến mức độ trung thành của khách hàng tại Công ty chứng khoán A, B, C, …
8. Phát triển dịch vụ hỗ trợ vốn tại Công ty chứng khoán A, B, C, …
9. Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro tại Công ty chứng khoán A, B, C, …
10. Đa dạng hoá sản phẩm tài chính tại Công ty chứng khoán A, B, C, … - Thực trạng và giải pháp
11. Quản trị danh mục đầu tư khách hàng tại Công ty chứng khoán A, B, C, … - Thực trạng và giải pháp
12. Nâng cao năng lực cạnh tranh tại Công ty chứng khoán A, B, C, … trong điều kiện hội nhập quốc tế
13. Tăng cường mối quan hệ giữa khách hàng và Công ty chứng khoán A, B, C, …
14. Quản lý rủi ro thị trường trong hoạt động ký quỹ tại Công ty chứng khoán A, B, C, …
15. Nâng cao hiệu quả các nghiệp vụ hỗ trợ giao dịch tại Công ty chứng khoán A, B, C, …
16. Xây dựng danh mục đầu tư tối ưu đối với hoạt động tự doanh tại Công ty chứng khoán A, B, C, …
17. Nâng cao hiệu quả đầu tư vốn tại công ty tài chính A, B, C…
18. Khảo sát mối tương quan giữa giao dịch ký quỹ và doanh thu từ hoạt động môi giới của công ty chứng khoán( SSI, VNdirect, FPT…)
19. Khảo sát mối tương quan giữa giao dịch ký quỹ và mức độ rủi ro trong hoạt động của công ty chứng khoán(SSI, VnDirect,FPT….)
20. Ảnh hưởng của chính sách tiền tệ đến hoạt động hỗ trợ vốn tại CTCK A, B, C…
 NHÓM ĐỀ TÀI QUỸ ĐẦU TƯ
1. Phát triển Quỹ đầu tư ETF trên thị trường chứng khoán Việt Nam
2. Quỹ đầu tư tư nhân (Private Equity) – Cơ hội và thách thức tại Việt Nam
3. Quỹ hưu trí - Cơ hội và thách thức tại Việt Nam
4. Tác động của hoạt động tái cơ cấu danh mục đầu tư các quỹ ETF nước ngoài đến thị trường chứng khoán Việt Nam
5. Hoàn thiện xây dựng chiến lược đầu tư tại quỹ đầu tư A, B, C…
6. Quản trị rủi ro tại quỹ đầu tư A, B, C,…
7. Phát triển loại hình đầu tư qua các quỹ đầu tư tại Việt Nam
 NHÓM ĐỀ TÀI VỀ UBCK, SGDCK, ….
1. Đánh giá vai trò của UBCKNN trong quá trình tái cấu trúc thị trường chứng khoán Việt Nam
2. Vai trò của UBCKNN đối với minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán VN.
3. Vai trò của trung tâm lưu ký thanh toán bù trừ đối với quản trị rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam
4. Vai trò SGDCK đối với việc xây dựng và phát triển các sản phẩm phái sinh trên thị trường chứng khoán VN.
5. Hiệu quả hoạt động của SGDCK Hà Nội/Tp HCM và vai trò đối với sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam
6. Nâng cao vai trò quản lý phát hành của UBCKNN
7. Nâng cao vai trò thanh tra giám sát của UBCKNN
8. Phát triển các sản phẩm dịch vụ tại SGDCK Hà Nội/Tp HCM
9. Xây dựng và phát triển Hợp đồng tương lai chỉ số trếnGDCK Hà Nội
10. Đánh giá quá trình tái cấu trúc SGDCK Hà Nội/Tp HCM trong thời gian qua.
11. Hoàn thiện và phát triển hệ thống cảnh báo sớm giao dịch tại SGDCK Hà Nội/TpHCM
BỘ MÔN: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại DN ...
2.Giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại DN ...
3.Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị tài chính tại doanh nghiệp ...
4.Giải pháp nhằm nâng cao khả năng thanh toán tại DN ...
5.Giải pháp nâng cao hiệu suất sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty ...
6.Giải pháp nâng cao hiệu suất sử dụng tài sản dài hạn tại công ty ...
7.Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty ...
8.Công tác quản trị hàng tồn kho tại công ty ... - Thực trạng và giải pháp
9.Công tác quản trị các khoản phải thu tại Công ty X – Thực trạng và giải pháp.
10.Quản trị tiền mặt tại Công ty X - Thực trạng và giải pháp.
11.Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi phí sản xuất kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm tại công ty ...
12.Các giải pháp tài chính nhằm đẩy mạnh tiêu thụ, tăng doanh thu tại công ty ...
13.Hoàn thiện chính sách cổ tức tại CTCP X.
14.Giải pháp nâng cao chất lượng công tác phân tích tài chính tại DN ...
15.Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp tại công ty X. Thực trạng và giải pháp.
16.Cơ cấu vốn tại công ty A - Thực trạng và giải pháp
17.Giải pháp nâng cao năng lực tài chính của DN X.
18.Giải pháp tài chính nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của DN X
19.Giải pháp tài chính nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu tại Công ty A.
20.Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính tại DN K.
21.Giải pháp phát triển hoạt động cho thuê tài chính tại Công ty cho thuê tài chính 22.Hoàn thiện công tác kế hoạch hóa tài chính tại doanh nghiệp A.
23.Hoàn thiện công tác đánh giá hiệu quả tài chính dự án đầu tư dài hạn tại Công ty Y.
24.Giải pháp tài chính nhằm đẩy mạnh việc cổ phần hóa các DNNN (hoặc một DN, hoặc các DN của một ngành cụ thể)..
25.Giải pháp hoàn thiện (nâng cao chất lượng) công tác dự báo và hoạch định tài chính tại công ty X.
26.Nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư tài chính tại Công ty B.
27.Công tác kiểm tra, thanh tra thuế theo kỹ thuật quản lý rủi ro trong điều kiện tự tính, tự khai, tư nộp thuế ở Việt Nam.
28.Quản lý thuế X tại Việt Nam, thực trạng và giải pháp
29.Thâm hụt NSNN – Thực trạng và giải pháp xử lý ở Việt Nam
30.Hiện tượng chuyển giá trong các DN FDI tại VN - Thực trạng và giải pháp
31.Giải pháp tài chính nhằm phát triển doanh nghiệp ngành X
32.Giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn Ngân hàng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam.
33.Ảnh hưởng của lãi suất đến nợ công và bài học khuyến nghị cho quản lý nợ công tại Việt Nam.
35.Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho thuê tài chính của công ty cho thuê tài chính (thuộc ngân hàng X).
36.Giải pháp nâng cao lợi nhuận của doanh nghiệp X
37.Giải pháp nâng cao khả năng sinh lời của doanh nghiệp X
ReplyPossibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Kỷ yếu hội nghị 25 năm đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam Cafe 0 196 14/06/2017, 09:34 PM
Last Post: Cafe
  Tại sao đất nước ta mãi nghèo? Cafe 0 320 11/06/2017, 08:46 PM
Last Post: Cafe
  Gợi ý các nội dung cần viết trong luận văn cao học Cafe 0 266 11/05/2017, 05:37 PM
Last Post: Cafe