Bảo hiểm khoảng hở là gì?

Bảo hiểm khoảng hở là gì?

Một vị trí mở tồn tại khi bạn có số tài sản lớn hơn nợ phải trả (hoặc số nợ phải trả lớn hơn tài sản) trong loại tiền tệ.

Kinh doanh lớn trong quản lý tài chính

Kinh doanh lớn trong quản lý tài chính

Nói chung, chỉ có những công ty lớn mới có thể đạt được những khả năng chuyên môn và kinh doanh với số tiền khá lớn để thực hiện việc tự bảo hiểm những rủi ro tiền tệ.