Khái niệm nhà máy song sanh

Khái niệm nhà máy song sanh

Một số công ty Hoa Kỳ với các hoạt động lắp ráp đòi hỏi nhiều lao động đã thiết lập các nhà máy song sanh

Các liên hiệp kinh tế đa quốc

Các liên hiệp kinh tế đa quốc

Liên hiệp kinh tế đa quốc là một nhóm quốc gia liên kết với nhau nhằm giảm bớt các hàng rào đối với mậu dịch