Phân tích cơ cấu đầu tư

Phân tích cơ cấu đầu tư

Cơ cấu đầu tư trong doanh nghiệp thể hiện chính sách phân phối tổng số vốn đầu tư cho từng hình thức đầu tư.