Dự báo rủi ro kinh doanh

Dự báo rủi ro kinh doanh

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp luôn phải đưa ra các quyết định, và mỗi quyết định đó tiềm ẩn những rủi ro.

Phân tích rủi ro đầu tư

Phân tích rủi ro đầu tư

Khi lựa chọn và quyết định tài sản đầu tư, doanh nghiệp phải đánh giả hiệu quả tài chính của từng tài sản đầu tư