Phân tích rủi ro đầu tư

Phân tích rủi ro đầu tư

Khi lựa chọn và quyết định tài sản đầu tư, doanh nghiệp phải đánh giả hiệu quả tài chính của từng tài sản đầu tư

Phân tích hiệu quả đầu tư

Phân tích hiệu quả đầu tư

Tùy theo điều kiện hoạt động, môi trường hoạt động của phương án đầu tư mà lựa chọn và sử dụng các chỉ tiêu khác nhau.

Phương pháp xác định rủi ro

Phương pháp xác định rủi ro

Để đo lường rủi ro, người ta dùng phân phối xác suất với hai tham số đo lường là giá trị kỳ vọng và độ lệch chuẩn.